Om de premie te kunnen krijgen moet je eerst voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De premie is enkel geldig bij bestaande woningen, wooneenheden of woongebouwen aangesloten op het elektriciteitsnet van Eandis voor 1 januari 2006. In geval van nieuwbouw dient de premie aangevraagd te worden samen met de E-peil-premie (enkel indien de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning van vóór 1 januari 2012 is).
 • De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of proforma factuur) voor de levering en plaatsing van de zonneboiler met vermelding van het merk, het type van de zonneboiler, het aantal m2 collectoroppervlakte, het aantal liter opslagvat en de prijs van de zonneboiler. De factuur mag geen betrekking hebben op zwembadcollectoren of andere systemen die uitsluitend voor zwembadverwarming worden gebruikt.
 • De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een kopie van de schriftelijke rapportering van de technische controle die door het installatiebedrijf bij de indienstneming van de installatie werd uitgevoerd en een kopie van de opbrengstberekeningen van het installatiebedrijf.
 • De plaatsing dient te gebeuren door een aannemer. De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een attest van de aannemer.
 • De premie geldt enkel voor een zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming.
 • Zwembadverwarming, geheel of gedeeltelijk, komt niet in aanmerking.
 • De collector heeft een systeemtest (volgens EN 12976 of volgens EN/TS 12977) ondergaan of bezit een Solar KeyMark.
 • Het systeem is gemarkeerd conform EN 12976-1.
 • Er is aan de eindgebruiker een aparte handleiding in het Nederlands overhandigd die conform is met EN 12976-1.
 • Aan de eindgebruiker is een onderhoudschecklist in het Nederlands overhandigd.
 • De producten genieten van een waarborg: minstens 10 jaar op de werking van de collector, 5 jaar op de boiler en 2 jaar op de andere onderdelen (volledige nieuwe installatie).
 • De inhoud van het boilervat moet minstens 40 liter per vierkante meter apertuuroppervlakte bedragen ingeval van vlakke plaatcollectoren en minstens 55 liter per vierkante meter apertuuroppervlakte bedragen ingeval van buiscollectoren.
 • Uitbreiding van een bestaand thermisch zonnecollectorsysteem met bijkomende panelen komt niet in aanmerking.
 • Vervanging van een bestaand thermisch zonnecollectorsysteem door een nieuw thermisch zonnecollectorsysteem komt niet in aanmerking.
 • Enkel indien er voor de plaatsing van de thermische zonnecollectoren al een elektrische boiler aanwezig was die instond voor de volledige productie van het sanitair warm water, wordt naverwarming uitsluitend op basis van elektrische weerstandsverwarming aanvaard.

Algemene voorwaarden:

 • De REG-premie is enkel geldig voor woningen gelegen in het Vlaamse gewest en aangesloten op het elektriciteitsdistributienet van Eandis.
 • Enkel volledig ingevulde aanvraagformulieren komen in aanmerking voor de premie.
 • De premie is strikt gebonden aan het uitvoeringsadres en wordt uitbetaald door overschrijving op uw bankrekening.
 • De aanvraag is enkel geldig voor facturen vanaf 01/01/2013.
 • De aanvraagformulieren dienen ons te bereiken uiterlijk 12 maanden na factuurdatum en kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.
 • De premies zijn aan wijzigingen onderhevig. Gebruik steeds het meest recente aanvraagformulier. Raadpleeg hiervoor www.eandis.be. of contacteer netbeheerder Eandis. (Publicatiedatum van de hier gebruikte gegevens: december 2012.)
 • Per uitvoeringsadres kan de premie maar 1 keer worden aangevraagd gedurende een periode van 12 maanden, gerekend vanaf de laatste aanvraag, voor eenzelfde type investering.
 • Indien er meerdere facturen zijn, dienen deze samen te worden ingediend in 1 aanvraagdossier. De recentste factuur bepaalt welk aanvraagformulier van toepassing is. Enkel facturen die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking.
 • Eandis behoudt het recht om zich – in elke fase van het project ter plaatse te komen vergewissen van de situatie en indien nodig contact te nemen met de firma en/of aannemer die de installatie levert en/of plaatst of die advies verstrekt. Indien de installatie niet overeenstemt met de beschrijving in de aanvraag, behoudt Eandis het recht uitbetaalde premies terug te vorderen.
 • De toekenning van de premie betekent niet dat de netbeheerder verantwoordelijkheid opneemt wat betreft de toestellen, materialen en/of resultaten.
 • De premieaanvraag geldt enkel voor nieuw aangekochte en geplaatste materialen.
 • Bij woongebouwen in gedwongen mede-eigendom komt de premie toe aan de vereniging van mede-eigenaars voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen en aan de individuele eigenaar, verhuurder of vruchtgebruiker, voor werkzaamheden aan de private delen.